Кубейська громада

Одеська область, Болградський район

Програма розвитку спортивного клубу “Тріумф” на 2023 - 2026 роки.

 

                                             І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1. Назва: Програма розвитку спортивного клубу “Тріумф”на 2023 - 2026 роки (далі - Програма).

 

2. Обгрунтування необхідності Програми.

Реалізація Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту

у Белградському районі на 2023 - 2026 роки сприятиме:

2.1. формування у населення постійних традицій та мотивацій щодо фізичного

виховання та спорту як важливого чиннику забезпечення здорового способу життя;

2.2. залучення населення до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою та

спортом за місцем їх мешкання, навчання, роботи й у місцях їх масового відпочинку;

2.3. створювання умов для розвитку індивідуальних здібностей обдарованих

спортсменів.

3. Замовник Програми: Спортивний клуб “Тріумф”

4. Виконавці Програми:  Спортивний клуб “Тріумф”, виконавчий комітет Кубейської сільської ради.

5. Мета Програми: залучення різних вікових груп населення району до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою та спортом, розвиток індивідуальних здібностей обдарованих спортсменів, підвищення значення фізичної культури та спорту у житті населення Кубейської територіальної громади.

6. Початок реалізації Програми: січень 2023 року.

7. Кінець реалізації Програми: грудень 2026 року.

8. Обсяг фінансування Програми на 2023 рік: 446.600 тисяч гривень.

9. Очікувальний результат: залучення до 25 % населення громади до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою та спортом .

10. Контроль за виконанням Програми здійснює комісія з питань фінансів, бюджету,планування соціально-економічного розвитку,інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

                                                          ІІ. ВСТУП

 

Реалізація державної політики впродовж останніх років зумовила певні позитивнізміни у сфері фізичної культури та спорту. Визначені організаційно управлінські, нормативно-правові та інші принципи розвитку фізичної культури та спорту, закріплені прогресивні тенденції окремих напрямів діяльності. Зокрема, збережена ефективна система проведення спортивних заходів, перш за все комплексних і багато ступінчастих змагань; росте кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (товариства,

асоціації, федерації, клуби); створюються приватні структури і спортивні клуби різних форм власності для активного відпочинку та оздоровлення; активізується олімпійський, параолімпійський, дефолімпійський та неолімпійський спортивні рухи.

Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури та спорту в громаді не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж всього життя, поліпшення стану к здоров’я, профілактики захворювань і фізичної реабілітації.

Спортсмени району роблять вагомий внесок і конкурують у завоюванні медалей вищої якості на чемпіонатах, спартакіадах, першості, кубках області, кращі з них входять до складу збірних команд області.

 Увага керівництва деяких підприємств, установ і організацій привернута до підтримки розвитку фізичної культури та спорту, збереження спортивних споруд, ігрових майданчиків, тренажерних залів, збереження команд з ігрових видів спорту, забезпечення участі спортсменів у змаганнях району, Одеської області й України та у той же час недостатньо уваги приділяється розвитку фізичної культури та спорту в Кубейській територіальній громаді, що підтверджується порівнянням показників осіб, що займаються фізичною культурою та спортом, у процентному відношенні до жителів, фінансуванням витрат з бюджетів всіх рівнів на одного жителя в рік.

Значного оновлення потребує забезпечення галузі кадрами. Відсутність інструкторів з фізичної культури негативно впливає на рівень проведення спортивно-масових змагань.

 

                              III. МЕТА Й ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

3.1. Метою програми є визначення та забезпечення реалізації першочергових і перспективних заходів, направлених на розвиток фізичної культури та спорту.

3.2. Для досягнення мети програми необхідно вирішити такі основні завдання:

3.2.1. забезпечити обєднання зусиль в розвитку фізичної культури та спорту органів виконавчої влади та місцевого самоврядування із зацікавленими громадськими організаціями та приватними підприємствами, широкими верствами населення;

3.2.2. формувати у населення постійні традиції та мотивації щодо фізичного виховання та спорту як важливий чинник забезпечення здорового способу життя;

3.2.3. удосконалювати форми залучення різних груп населення до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою та спортом за місцем їх мешкання, навчання, роботи і у місцях їх масового відпочинку:

3.2.4. удосконалювати систему дитячо-юнацького спорту;

3.2.5. підвищити якість відбору обдарованих осіб у системі резервного спорту,створювати умови для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки у складі збірних команд за видами спорту;

3.2.6. сприяти розповсюдженню клубної системи у сфері фізичної культури та спорту;

3.2.7. удосконалювати управління сферою фізичної культури та спорту шляхом створення умов для зростання ролі громадських організацій і приватних підприємств

фізкультурно-спортивної спрямованості;

3.2.8. сприяти іншим спортивним підприємствам, клубам і громадським об’єднанням у проведенні спортивних змагань, фізкультурно - оздоровчих заходів, в удосконаленні організаційних і методичних основ фізичної культури й спорту у розвитку і розміщенні спортивних зв’язків . у тому числі міжміських та Міжнародних

3.2.9. залучення матеріальних та нематеріальних ресурсів для реалізації статутних цілей.

.

                          ІV НАПРЯМКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ:

 

Виконання прграми здійснюється за такими напрямками:

 

4.1. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота:

 

4.1.1. фізичне виховання в закладах загальноосвітньої системи;

4.1.2. спорт для всіх за місцем проживання та в місцях масового відпочинку

населення;

4.1.3. виробнича фізична культура та масовий спорт за місцем роботи громадян;

4.1.4. фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів.

 

4.2. Розвиток олімпійського, паралімпійського, дефолімпійского та неолімпійського спорту:

 

4.2.1. дитячо-юнацький спорт;

4.2.2. резервний спорт;

4.2.3. спорт ветеранів.

4.3. Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту:

4.3.1. .нормативно-правове забезпечення;

4.3.2. заходи, направлені на розвиток фізичної культури та спорту;

4.3.3. фінансове забезпечення.

 

               V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Виконання програми дасть можливість забезпечити:

5.1. розвиток сфери фізичної культури та спорту шляхом обєднання зусиль

зацікавлених державних, громадських, приватних організацій і широких верств населення;

5.2. впровадження доступних, якісних і різноманітних форм оздоровчих і спортивних

послуг для різних груп населення;

5.3. збільшення кількості дітей, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних

школах, клубах і секціях, а також населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури та спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя, що дозволить зменшити витрати на лікування захворювань, викликаних низькою руховою активністю, та подолання наслідків антигромадських проявів, перш за все серед молоді;

5.4. удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі в обласних

змаганнях і зростання конкурентоспроможності районного спорту, що сприятиме

затвердженню патріотичних відчуттів у громадян і підвищенню авторитету району в області;5.5. підвищення престижності професій у сфері фізичної культури та спорту,

підвищення кваліфікації фахівців;

5.6. збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури та спорту,

формування мережі спортивних споруд для занять спортом.

 

       VI. УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ІЇ ВИКОНАННЯМ

 

Управління та контроль за виконанням програми покладається на постійну комісію з гуманітарних питань.

 

           VІІ ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО НАПРЯМКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГАМИ

7.1 Фізкультурно-оздоровча та спортивно масова робота.

 

7.1.1Фізичне виховання в загально освітніх закладах.

 

7.1.1.1 Забезпечити проведення в загальноосвітніх закладах регулярних фізкультурно - оздоровчих і спортивно - масових заходів.

7.1.1.2 Забезпечити загальноосвітні заклади спортивними спорудами , інвентарем

7.1.1.3 Підвищувати атестацію тренарів.

7.1.2 . Спорт для всіх за місцем проживання , в місцях масового відпочинку населення

7.1.2.1 На підставі статистичної звітності у сфері фізичної культури та спорту запровадити систему моніторингу рівня обсягу населення масовим спортом

7.1.2.2. Сприяти створено, зокрема із залученням приватних інвестицій, мережі сучасних спортивних організацій центрів і клубів різних форм власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно- оздоровчі послуги.

7.1.2.3. Сприяти підвищенню фізичної підготовки молоді призовного віку для проходження термінової служби у Збройних силах України.

 

7.1.2. Масовий спорт серед сільського населення

7.1.3.1 Сприяти створенню спортивних клубів різних форм власності

7.1.3.2. Сприяти проведенню галузевих спартакіад і інших масових спортивних змагань по галузях і товариств

 

7.1.4. Физкультурно - оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів.

 

7.1.4.1. Проведення спортивних, оздоровчих  і реабілітаційних заходів серед інвалідів - спортсменів.

 

                           7.3. Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту

 

7.3.1 Нормативно - правове забезпечення

 

7.3.1.1. у межах делегованих повноважень і відповідно до вимог Бюджетного кодексу України , Земельного кодексу України , Закону України від 24 грудня 1993 року №3808 -XІІ “Про фізичну культуру і спорт” Указу президента України від 28 вересня 2004 року №1148/2004 “Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту ”. податкового законодавства України, забезпечити сприятливі умови для роботи спортивних споруд і організацій фізкультурно - спортивної спрямованості незалежно від форм власності, відомчої приналежності й підпорядкування

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь